+0 - 0  by /0 comments

Més de 6.500 persones s’examinen per formar part de la Guàrdia Urbana

El 30% de les persones aspirants són dones, el percentatge més alt fins al moment en una convocatòria d’agents de la Guàrdia Urbana.

Un total de 6.505 aspirants estan convocats demà per fer els primers exàmens del procés de selecció per a les 282 places noves de la Guàrdia Urbana que convoca l’Ajuntament de Barcelona.

Els exàmens es realitzaran en tres centres: la Facultat d’Econòmiques de la Universitat de Barcelona, la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i el palau número 2 de Fira Barcelona, a l’Hospitalet de Llobregat.

Les persones aspirants faran demà la primera prova (cultural i teòrica), la segona prova (tests d’aptitud), la tercera prova (prova de coneixements de llengua anglesa) i la primera part de la sisena prova (tres qüestionaris corresponents a la prova de personalitat i competències) de la fase selectiva, d’acord amb les bases de la convocatòria.

Mesures de seguretat

S’ha elaborat un protocol perquè a les proves se segueixin les màximes garanties de seguretat. Per tal de garantir-ne el compliment i assegurar el funcionament adequat de les proves s’hi destinen 541 treballadors municipals coordinats per la Gerència de Recursos, agents de la Guàrdia Urbana i auxiliars de seguretat. A l’espai de Fira Barcelona, a l’Hospitalet del Llobregat, també hi col·labora la Guàrdia Urbana.

Entre les mesures que se seguiran destaquen les següents: als espais on es realitzaran les proves es mantindrà una distància mínima d’1,5 metresentre els aspirants, caldrà utilitzar mascareta en tot moment mentre es romangui a les instal·lacions, totes les aules disposen de ventilació natural i durant l’examen es mantindran les portes i finestres obertes, i en totes les aules i lavabos hi haurà gel hidroalcohòlic.

No podran accedir a fer les proves les persones aspirants amb símptomes compatibles amb la covid-19, les persones a les quals s’hagi diagnosticat la malaltia i que no hagin acabat el període d’aïllament o les que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de la covid-19. Abans de començar la prova, les persones aspirants hauran de fer una autodeclaració responsable d’acord amb el model normalitzat que els facilitarà l’Ajuntament de Barcelona.

Un de cada tres aspirants a agent són dones

Dels més de 6.500 aspirants, el 30% són dones. Aquest és el percentatge de dones candidates a la Guàrdia Urbana més alt de la història del cos de policia barceloní.

Aquesta és la primera convocatòria que introdueix la quota del 40% de dones a la plantilla amb l’objectiu de pal·liar el fort desequilibri que hi ha actualment al cos.

L’Ajuntament de Barcelona ha estat la primera Administració que ha introduït la reserva de places per a dones a les seves convocatòries de Guàrdia Urbana, després de la modificació de la Llei de policies locals, de la qual en va ser un dels impulsors principals amb l’objectiu que s’introduís una quota de gènere i a la vegada salvaguardar els principis d’igualtat, mèrit i capacitat en l’accés a la funció pública. La modificació inclou una disposició addicional en la qual s’especifica que totes les noves convocatòries que s’hagin fet des de l’1 de gener de 2020 han de determinar el nombre de places que han de ser proveïdes per dones i que aquest percentatge ha de ser d’entre el 25 i el 40% del total de places convocades. En el cas de l’Ajuntament de Barcelona, es va decidir incloure la quota màxima que la llei permet, el 40%, per tal d’avançar decididament en l’equilibri de gènere a la plantilla del cos de la Guàrdia Urbana.

En les darreres convocatòries ja s’ha anat incrementant notablement el nombre de places ocupades per candidates dones, un fet que s’explica perquè també s’observa un fort increment en el nombre de dones que s’hi han presentat com a candidates.

Altres novetats de la convocatòria

A banda de la quota reservada per a dones, les bases de la convocatòria presenten més novetats:

  • Eliminació de l’alçada com a requisit d’accés.
  • Canvis en la prova cultural: aquesta prova té per objecte avaluar els coneixements de cultura general.
  • Flexibilització del criteri sobre els tatuatges: es permetran els tatuatges, excepte si el seu contingut és contrari als principis, valors i competències establerts en el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya.
  • Incorporació d’una prova de coneixements de llengua anglesa: es tracta d’una prova de nivell B2, de caràcter voluntari i no eliminatori, que permetrà a les persones aspirants millorar fins a cinc punts la nota final de l’oposició.
+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *