+15 - 6  by /0 comments

Barcelona incorporarà el temari a les proves d’accés a la Guàrdia Urbana

Crèdit Foto: @MMinocri publicada a El País dia 27/07/2013

Fins ara tots els cossos policials tenien prova de temari excepte la policia de Barcelona – Els sindicats havien demanat de forma reiterada incorporar una prova de coneixements específics – L’Ajuntament estudia com valorar el coneixement d’idiomes estrangers dels aspirants

La convocatòria d’accés a l’escala bàsica de la Guàrdia Urbana de Barcelona podria enderrarir-se fins passat l’estiu degut a la més que provable modificació del sistema d’oposició d’accés al cos. Fins ara l’ingrés a la policia de Barcelona es feia superant una sèrie de proves, essent la primera una prova de cultura general, especialment criticada per sindicats i aspirants atès que lluny de valorar coneixements específics es tractava de preguntes sobre qualsevol aspecte de l’actualitat, cultura, literatura, cinematografia, geografia, o qualsevol matèria imaginable. Aquesta configuració va portar a situacions en que es formulaven preguntes poc imaginables en una oposició policial.

  • A quin personatge de ficció ha reconegut el Ministeri de Transport Alemany per fomentar l’ús del casc amb la bicicleta?
  • Quina de les següents afirmacions és certa en relació a la terminal de contenidors Barcelona Europa South (BEST)?
  • Indica sobre quins conceptes retributius s’aplica IRPF
  • A quin Estat pertany la ciutat de Samarkanda?
  • Pla d’usos de la rehabilitació de la Marina al Portal de la Pau.

La potencialitat de preguntes feia que les acadèmies per preparació d’oposicions recomanessin als alumnes veure cada dia els informatius del 3/24 i llegir la premsa diària, per qui no ho fes.

Al·legacions dels sindicats

De forma reitereda els sindicats van fer al·legacions en cada una de les convocatòries d’accés que incorporaven la prova de cultura general. Des del sindicat CCOO es considerava que “l’opció d’establir una prova de cultura general -que ja s’acredita amb el títol de graduat en educació secundària-, en detriment d’una prova de coneixements de temari específic, no contribueix a acreditar la motivació ni el coneixement dels valors i missions del cos, ni creiem que sigui idoni per a la selecció de candidats potencialment qualificats, ni coincident amb els principis de mèrit i capacitat que presideixen l’accés a la Funció Pública”.

En aquest sentit, cal recordar la sentència de la Sala Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem de 31 de maig de 2008 (rec 47/2005) en la que es declara que les proves selectives de coneixements a càrrec d’aspirants mitjançant temari són més ajustades als criteris constitucionals, que no pas les fetes per cultura general, afirmant que “es indudable que el criterio de capacidad y mérito se satisface mejor con pruebas de conocimiento, sin perjuicio de que una vez asegurado éste se complete con otro tipo de pruebas, al propio tiempo que contribuyen mejor a la realización efectiva del principio de igualdad en el acceso al ejercicio de la función pública, pues pueden acceder a la misma, quienes a través de su exclusivo esfuerzo, y con independencia de su procedencia social, demuestran reunir dichos méritos. En definitiva, un sistema que busque la excelencia en la selección de los funcionarios, en lugar de la mera suficiencia de conocimientos básicos, no sólo garantiza mejor el funcionamiento de la Administración y los intereses generales (artículo 103.1 de la Constitución Española), sino que es más justo y acorde con los principios de mérito, capacidad e igualdad, y evita en mayor medida las posibles desviaciones de poder en la selección de aquellos”.

Valoració d’idiomes estrangers

En aquests moments i segons fonts municipals, encara s’estaria considerant si valorar o no el coneixement d’idiomes estrangers, aspecte que també es va al·legar des d’alguns sindicats i que incorporava al seu programa el candidat d’Esquerra Republicana de Catalunya Alfred Bosch.

A priori aquesta valoració d’idiomes es podria fer per dues vies: o bé mantenint el sistema de selecció, establir amb caràcter voluntari, un exercici del coneixement de l’idioma anglès o francès amb preguntes que permetin demostrar que s’ha assolit un coneixement equivalent al nivell B1/B2, d’acord amb el marc establert dels nivells comuns de referència per a les llengües del consell d’Europa (anglès: First Certificate – francès: Intermédiaire avancé – EOI: Nivell 3 assolit). La superació de l’exercici implicaria una millora de la nota final en una puntuació a determinar.  Alternativament, canviar el format de selecció a concurs – oposició, establint una fase de concurs en que es meriti estar en possessió del títol acreditatiu del coneixement d’idiomes oficials a la UE amb nivell B1/B2, així com de l’àrab i el rús.

La primera opció és emprada en els processos selectius d’ingrés a l’escala bàsica del Cos Nacional de Policia, mentre que la segona es habitual en municipis turístics. Així mateix, en l’àmbit comunitari la majoria de cossos policials consideren un mèrit per a l’accés a la funció policial el coneixement d’idiomes estrangers.

+ 15 - 6

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *