+0 - 0  by /1 comment

El Tribunal Suprem reconeix el dret aspirant a guàrdia civil a ingressar en l’Escala Bàsica després de ser exclòs per tenir el colesterol alt

La Sala del Contenciós-administratiu anul·la la sentència del TSJ de Madrid que va declarar no apte l’aspirant

El Tribunal Suprem reconeix el dret d’un aspirant a guàrdia civil a ingressar en l’Escala de Caporals i Guàrdies del cos després de ser exclòs del procés selectiu per tenir un nivell de colesterol en sang de 276 mg / dl, molt superior als 220 mg / dl fixats en les bases de la convocatòria.

El pèrit va recollir en el seu informe que set dies més tard d’aquest primer examen, el 30 de gener de 2013, en un segon reconeixement, les xifres de colesterol del recurrent havien baixat a 207 / mg / dl i els triglicèrids eren de 63mg / dl . En les dues analítiques, segons l’esmentat informe, l’únic índex que es va utilitzar com a predictor d’aparició d’una possible arteriosclerosi i malaltia vascular va ser el del nivell de colesterol plasmàtic. Així mateix, afegia que, en cap cas, es van realitzar anàlisis de lipoproteïnes LDL i HDL, ni es van calcular els índexs aterogènics, com aconsella la medicina actual.

Després de valorar la pericial, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid va concloure que el tribunal qualificador no havia incomplert les bases de la convocatòria i va confirmar la seva resolució declarant no apte al recurrent. La sentència va reconèixer que, tot i que el mètode pot qualificar-se com desfasat, és el que regeix legalment per a la convocatòria, que establia contundentment que els únics resultats que es tindrien en compte són els del dia de la prova, per la qual cosa òbviament són irrellevants en aquest cas els resultats de proves practicades a l’interessat altres dies, més quan és possible amb medicació variar els nivells de colesterol.

No obstant això, la Sala del Contenciós-administratiu anul·la l’esmentada sentència que, al seu parer, fa una interpretació estricta de la base, que fa que el resultat de qualsevol mesurament de nivells orgànics en un determinat moment no pugui ser contradit, amb independència que pugui ser demostrat que estem davant d’una alteració temporal, cosa que d’altra banda facilitaria que qui tingués una malaltia invalidant, mitjançant la presa de medicaments o exercici físic pogués presentar en el moment de l’examen uns nivells inferiors als exigibles.

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat José Díaz Delgado, considera que el fet que el tribunal qualificador hagi d’atenir-se al resultat de la prova el dia en què es fa el reconeixement mèdic, no impedeix que, tractant-se d’una malaltia excloent de l’accés a la funció pública, aquest resultat pugui ser combatut mitjançant la impugnació corresponent, administrativa o judicial, i si escau desvirtuat a través de la prova corresponent.

+ 0 - 0

1 comment

  1. Otra sentencia más que reconoce loa derechos de los opositores. Muchas gracias por esta aportación !!!

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *