+0 - 0  by /0 comments

La Generalitat no donarà enguany autoritzacions excepcionals per capturar ocells de cant

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha resolt que aquest any no expedirà cap autorització excepcional per capturar en viu exemplars d’ocells fringíl·lids, els que s’utilitzen habitualment en els concursos de cant i així ho ha notificat, mitjançant escrit, a les associacions d’ocellaires. En concret, la decisió afecta la captura de caderneres (Carduelis carduelis), passerells (Carduelis cannabina), pinsans (Fringilia coelebs) i verdums (Carduelis chloris), als que la normativa catalana permet la participació en certàmens. Ara s’obrirà un període d’avaluació del sistema de regulació actualment vigent a Catalunya.

La decisió s’ha pres, com a mesura cautelar, en base a l’anunci de l’obertura d’un procediment d’infracció de la Comissió Europea contra l’Estat espanyol per quatre expedients informatius (EU PILOT) sobre protecció d’aus silvestres, des de l’any 2012 fins a inicis de 2016. La Comissió esgrimeix que els aclariments, respostes i explicacions argumentats no han permès constatar que es respecti el règim estricte i excepcional regulat a la Directiva Aus 2009/147/CE, que estableix que la captura al medi natural quedarà prohibida definitivament a partir del 2018. D’altra banda, la consulta efectuada als principals actors implicats ha posat de manifest que la regulació actual no dóna una resposta satisfactòria als dos objectius principals de la norma: el control efectiu per part de l’Administració i l’orientació de les captures cap a la cria en captivitat.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *