+0 - 0  by /0 comments

100 noves places agent rural: sol·licituds fins 31 juliol

El Departament d’Interior, a través de la Direcció General dels Agents Rurals, ha aprovat una nova convocatòria de 100 noves places per accedir al cos d’Agents Rurals a categoria d’agent de l’escala bàsica (grup C, subgrup C1). La resolució de la convocatòria s’ha publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i les persones que estiguin interessades en inscriure-s’hi poden fer-ho a partir de demà, 4 de juliol, i fins el dia 31 de juliol.

Les inscripcions i la resta de gestions associades a la convocatòria amb número de registreDGAR/1/23/AG es poden fer a través del web https://interior.gencat.cat/festeagentrural, on també es poden consultar els requisits de la convocatòria, els terminis i d’altres informacions d’interès.

El conseller Joan Ignasi Elena ha posat en valor que “aquestes 100 noves places d’Agents Rurals permetran enfortir el cos després de més de 10 anys sense cap agent nou”. En concret, el passat mes d’abril es van incorporar 54 nous efectius, els primers des de l’any 2009.”Tenim el compromís d’incrementar la plantilla dels 500 als 800 agents”, ha afegit.

Elena ha posat en valor també la reserva de places per a dones del 40% assegurant que “permetrà avançar cap a la paritat”. “Actualment, només un 14% d’Agents Rurals són dones, i és inadmissible. Els cossos que presten un millor servei són aquells que s’assemblen més a la societat”.

Per la seva banda, el director general d’Agents Rurals, Marc Costa, ha mostrat la seva satisfacció per aquesta nova convocatòria que “s’emmarca dins el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals aprovat pel Govern el 2019 i que té per objectiu dimensionar el cos i adaptar-lo a les noves necessitats i reptes actuals”. Costa també ha destacat que “aquesta nova convocatòria de 100 places juntament amb les altres obertes des de l’aprovació del PECAR permeten consolidar el cos i millorar el servei a la ciutadania, amb la incorporació de 300 efectius al Cos d’Agents Rurals”.

Com a requisits generals, les persones aspirants han d’haver complert els 18 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa; tenir la nacionalitat espanyola, tenir la titulació de batxillerat, tècnic o equivalent, tenir el permís de conducció de vehicles de la classe B; posseir els coneixements de nivell de suficiència de català (C1) o superior; no tenir antecedents penals i prendre el compromís de dur les armes reglamentàries, incloses, expressament, les armes de foc.

El procediment selectiu és el de concurs oposició i consta de fase d’oposició (amb proves selectives obligatòries i eliminatòries), fase de concurs, fase formativa de caràcter selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de caràcter obligatori i eliminatori i, finalment, un període de pràctiques amb una durada de sis mesos.

Reserva de places

Aquesta convocatòria al CAR reserva el 40% de places per a dones, que actualment representen el 14% del personal del Cos operatiu.La reserva del 40% s’emmarca dins l’aposta del Departament d’Interior per a la implantació de mesures d’acció positiva en els cossos operatius que ha de permetre avançar de forma efectiva cap a la igualtat i la paritat.En els últims anys, el Departament d’Interior ha adoptat mesures per corregir la infrarepresentació de les dones en els cossos operatius: s’han engegat campanyes per trencar estereotips de gènere i incrementar les candidatures femenines; s’han adaptat els barems de puntuació en les proves físiques d’accés; s’han reduït o eliminat requisits com l’alçada, entre altres.

Fes-te agent rural

El Departament d’Interior ha difós la campanya publicitària “Fes-te agent rural”, que ha estat realitzada en col·laboració amb la Direcció General de Difusió. La campanya té com a objectius principals potenciar la participació en la convocatòria i incentivar la captació de dones en la propera convocatòria d’accés, augmentant-ne la representativitat al Cos. La campanya també fa incidència endonar visibilitat a les dones membres dels Agents Rurals i fomenta la vocació de dones agents a llarg termini i transmetre una imatge moderna i més paritària del cos.

Pla estratègic

Aquesta convocatòria s’emmarca en el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals 2019-2024 (PECAR), aprovat pel Govern, té l’objectiu d’adaptar el cos als reptes actuals, i preveu un increment de la plantilla fins a l’any vinent de 300 agents. També preveu un augment de 50 places de personal tècnic, administratiu i personal laboral per consolidar-ne l’estructura.

Per acomplir l’objectiu de creixement marcat del cos, el mes de novembre s’incorporen 54 nous efectius de la categoria d’agent de l’escala bàsica, que actualment estan en període de pràctiques. Aquesta promoció és la primera després d’un període d’11 anys sense convocatòries i representen l’inici d’un procés d’ampliació estructural de la plantilla. 

A més, actualment hi ha tres convocatòries més en curs:

Una que de 110 noves places a la categoria d’escala bàsica, una de 15 places, dins del procés d’estabilització de l’ocupació temporal a l’administració i una de 35 places a la categoria de sotsinspector/a de l’escala executiva.

Per a més informació de la convocatòria, consulta la resolució INT/2326/2023, de 3 de juliol, publicada avui al DOGC i la pàgina web  interior.gencat.cat/festeagentrural

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *