+0 - 0  by /0 comments

Els funcionaris de baixa podran canviar la data de vacances

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha dictat una resolució, publicada ahir divendres al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), per la qual permet ajornar les vacances als treballadors públics que estiguin de baixa per incapacitat temporal o disfrutant del seu permís de maternitat o paternitat. En concret, quan el període de vacances prèviament fixat o autoritzat no s’hagi iniciat i pugui coincidir amb una baixa per malaltia, amb situacions de risc durant la lactància o l’embaràs o amb els permisos de maternitat, paternitat o acumulat de lactància, es permetrà als treballadors públics disfrutar de les vacances en una data diferent de la que s’hagi fixat prèviament.

Encara que el període de vacances no hagués sigut fixat o autoritzat prèviament, els treballadors públics que no puguin iniciar les vacances en l’any natural corresponent per trobar-se en alguna de les situacions anteriors podran ajornar-les fins a l’any següent.

De tota manera, en el supòsit d’estar de baixa per incapacitat temporal, el període de vacances es podrà disfrutar una vegada finalitzada i sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final d’any en què aquestes s’hagin originat. En cas d’emmalaltir durant les vacances s’aplicarà el mateix criteri. Si el permís de paternitat o maternitat o una situació de risc durant l’embaràs es produís en vacances, aquestes quedarien interrompudes, i es podria disfrutar de la resta en un període diferent dins del mateix any o l’any següent. A efectes de calcular el període anual de vacances, no es descomptaran les absències dels treballadors públics derivades de malaltia, accidents o permisos i llicències, ja que es consideraran com a dies treballats.

El mes de maig passat, la Comissió Europea va expedientar Espanya per considerar que no estava aplicant correctament les normes de la Unió Europea sobre temps de treball, i en particular sobre vacances, als treballadors del sector públic. En concret, Brussel·les va instar Espanya a «respectar el dret dels treballadors del sector públic a ajornar unes vacances anuals no disfrutades per motiu de malaltia i que aquestes vacances pendents els siguin abonades en cas d’extinció del contracte de treball».

Origen: Els funcionaris de baixa podran canviar la data de vacances

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *