+0 - 0  by /0 comments

Propostes per processos selectius més transparents i en prevenció de tràfic d’influències

Darrerament s’han produït diferents episodis (cas Olmos, Sitges …) que han deixat en evidència que hi ha conductes enquistades a l’Administració Pública contrària als principis bàsics constitucionals, com la igualtat de tots els ciutadans davant la llei, fet que implica que en cap cas l’Administració o els seus funcionaris, en relació l’oferta pública d’ocupació, no puguin expressar preferències discriminatòries o fonamentades en raons subjectives d’uns sobre els altres.

L’experiència diària demostra com, malauradament, tentacions corporativistes i endogàmiques, en forma de favors, amiguismes i altres pràctiques han permès desvirtuar el principi d’igualtat, i en concret al “dret dels ciutadans a accedir en condicions d’igualtat a les funcions i càrrecs públics” que consagra el nostre estat de Dret a l’article 23.2 de la Constitució.

Els criteris objectius pels quals cal seleccionar els candidats per a l’accés a la funció pública són, única i exclusivament, els de mèrit i capacitat, amb vista a assegurar la gestió dels interessos públics amb eficàcia. Lluny de tractar-se d’un tema estètic, la garantia d’aquests criteris és un dels pilars fonamentals de l’Estat de Dret.

La lluita contra l’arbitrarietat administrativa i en favor del dret, de la igualtat i de l’interès general és un dels reptes bàsics que tenen els funcionaris públics en l’exercici de les seves funcions.

En aquest sentit, i per obrir un debat constructiu entorn de l’establiment de mesures per a contribuir a processos selectius més transparents i en prevenció de tràfic d’influències, proposo una bateria inicial de propostes:

Consorciar la selecció o processos de la selecció de policies en un organisme únic

En aquest sentit no es tractaria de crear res nou, sinó de donar més protagonisme a la sotsdirecció general de Coordinació de la Policia de Catalunya i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Es podria establir que els exàmens de temari i/o culturals siguin elaborades, custodiades i distribuïdes exclusivament per Coordinació, en forma semblant a la distribució d’exàmens en les proves presencials de la UOC.

A altres comunitats autònomes, com les Illes Balears, hi ha experiències en la creació de bosses úniques per cobrir les places d’ interinatge de totes les policies locals.

Mesures com l’anterior permeten a la vegada una reducció significativa de la despesa pública, tenint en compte que l’aspirant de policia sovint ho és per diferents cossos simultàniament. Una via d’ accés única consorciada permetria assegurar que cada aspirant és avaluat una única vegada (avaluació psicològica, mèdica, física i conductual).

Publicitar els projectes de gestió d’accés a les categories d’Inspector, Intendent, Intendent Major i Comissari

D’acord amb les previsions de l’article 14 del Decret 232/2002, pel qual s’aprova el Regalment d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals, en moltes oposicions lliures de l’escala executiva i superior acostuma a pesar tot el pes en la valoració d’un projecte de gestió sobre un tema determinat fixat a les bases. La prova acostuma a incloure la presentació en públic d’aquest projecte. Les bases inclouen detalls com forma de presentació i extensió.

Per afavorir una major transparència i a l’hora afavorir la discussió acadèmica sobre les polítiques de seguretat, es podrien publicar els projectes de gestió al Centre de Documentació Policial de l’Institut de Seguretat en format web (i vídeo de l’exposició si s’escau) i que fossin accessibles a tots els interessats.

Presència com a observador de Tècnics d’Investigació de l’Oficina Antifrau de Catalunya a tots els processos selectius d’ ingrés, promoció i especialització.

Pel que fa la composició dels tribunals qualificadors en processos selectius, seria interessant la revisió de la normativa per tal d’incorporar obligatòriament un Tècnic d’Investigació de la Oficina Antifrau de Catalunya, amb l’objectiu d’observar tot el procés selectiu i de prevenir possibles casos de tràfic d’influències i corrupció, i d’iniciar les actuacions oportunes si s’escau en algun procés selectiu.

 

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *