+0 - 0  by /0 comments

La Direcció General de la Policia modifica el procediment de retirada d’armes als agents per baixes temporals

· El director general de la Policia, Albert Batlle, ha explicat avui aquests canvis durant una compareixença al Parlament de Catalunya  

· Batlle s’ha compromès a fer una avaluació i revisió obligatòria de les condicions psicofísiques dels agents per portar armes de foc dins el marc legal

El director general de la Policia, Albert Batlle, ha explicat avui al Parlament de Catalunya les mesures organitzatives que el cos de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra (PG-ME) ha implementat a nivell intern sobre els procediments de tinença, retirada, dipòsit i devolució d’armes de foc per part dels agents.

Albert Batlle ha dit que les modificacions pivoten entorn de dos eixos: perfeccionar el procediment de retirada de l’arma i equiparar el cos de Mossos d’Esquadra a la pràctica de la resta d’instituts armats.
Quant a la retirada de l’arma, la Direcció General de Policia ha derogat la instrucció 5/2013 i ahir va aprovar la instrucció 8/2016, sobre la tinença d’armes de foc per part dels membres de la PG-ME i dels procediments de retirada, dipòsit i devolució de les armes de foc. Així mateix, Batlle ha explicat que els canvis introduïts en el procediment de retirada i devolució de les armes de foc per incapacitat temporal i risc greus són tres.
En primer lloc, els comandaments responsables de l’agent que es trobi en situació d’incapacitat temporal tindran l’obligació, sempre, de retirar tant l’arma de dotació com les armes privades des del primer moment en què es tingui coneixement que la baixa s’estimi superior als 30 dies naturals. A més, quan es produeixi la baixa per incapacitat temporal es retiraran totes les armes de què disposi l’agent, no només l’arma reglamentària.
En segon lloc, en els casos de retirades per risc greu, s’apel·la a la responsabilitat de tots els integrants de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, i no només dels comandaments, en un doble sentit: primer, en el sentit d’establir la necessitat de comunicar si consideren que no estan en condicions de desenvolupar correctament la seva funció; i segon, la necessitat de comunicar al seu superior quan observin que un altre agent de manera manifesta experimenta una disminució de les seves capacitats per exercir la funció policial. Aquesta darrera prescripció ja es va contemplar en el Codi d’Ètica de la Policia de Catalunya.
En darrer lloc, es regula d’una manera més estricte el procediment tant per retirar l’arma com per a dipositar-la. En aquest sentit, la nova regulació habilita al comandament a dur a terme totes aquelles gestions al seu abast i que consideri escaients per tal de retirar les armes a l’agent en situació d’incapacitat temporal. I alhora estableix de manera clara i concisa l’obligatorietat de l’agent de dipositar totes les armes quan hagi estat requerit a fer-ho.
En definitiva, la nova regulació estableix aquest marcat caràcter obligatori, i no prescriptiu, i alhora, dota d’un marc legal per fixar els deures i les obligacions de cadascun dels actors en aquest procediment. Per tant, dota de seguretat jurídica.
Pel que fa a equiparar el cos de Mossos d’Esquadra a la pràctica de la resta d’instituts armats, Albert Batlle ha manifestat que en la propera llei d’acompanyament, s’inclourà una esmena a la llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, i es modificarà l’actual article 44 en el sentit d’introduir els controls en el manteniment de les condicions psicofísiques necessàries per exercir les funcions de policia.
El director general de la Policia ha afirmat que tenen el compromís ferm de fer una avaluació i revisió obligatòria de les condicions psicofísiques dels agents per portar armes de foc dins el marc legal.
+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *