+0 - 0  by /0 comments

El Departament d’Interior i els sindicats majoritaris de Mossos d’Esquadra signen un acord per a la millora de la prestació de serveis

L’Administració i les organitzacions sindicals representatives del Cos de Mossos d’Esquadra han aprovat, avui dijous, les noves condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de Mossos d’Esquadra després de més d’un any de negociacions. El text que s’ha aprovat amb un 69% de la representació sindical en el Consell de la Policia – Mossos d’Esquadra,  no suposarà ni un impacte econòmic ni afectarà directament la prestació del servei policial de cara a la ciutadania.
Les noves condicions laborals suposen canvis en tres blocs: l’ordenació del temps de treball, les carreres professionals i el reconeixement professional.
Del primer bloc destaca el fet que, a partir de l’1 de febrer, les nou regions policials tindran els mateixos quadrants de treball pel que fa a seguretat ciutadana. Un canvi que afecta únicament als agents de les Regions Policials de Barcelona, Metro Nord i Metro Sud que, de dilluns a divendres, faran un solapament de 30 minuts a canvi de no treballar 9 jornades de reforç l’any. En xifres, el canvi incidirà en els torns de treball de 4.700 funcionaris aproximadament. Un altre canvi important quant a l’ordenació del treball és que  l’edat per poder acollir-se a no treballar durant el torn de nit passa dels 57 als 55 anys.
L’acord signat pretén reconèixer la tasca dels agents de seguretat ciutadana. Per aquest motiu, assumeix el compromís de dissenyar durant aquest 2015 un estudi que permeti desenvolupar la carrera professional d’aquestes unitats de seguretat ciutadana (nivell bàsic). Això afectarà uns 8000 funcionaris. Els altes canvis més destacats en aquest àmbit són la incorporació de les llengües estrangeres com a competència professional i l’establiment d’un temps de permanència en els llocs de treball d’especialitat. Aquest darrer canvi ve a compensar l’esforç en la formació dels agents que fa l’Administració.
Finalment, l’Administració s’ha compromès en dos aspectes que afecten el reconeixement professional dels membres del CME. Per una banda, hi ha el compromís per elaborar un informe que permeti modificar l’actual règim d’incompatibilitats del personal funcionari per fer-lo més flexible. D’altra banda i supeditat a les circumstàncies econòmiques, l’Administració compensarà els agents que treballin jornades de 12 o més hores i recuperarà l’acord suspès l’any 2010 sobre complements econòmics.
La negociació ha conclòs amb l’acord aprovat per 11 dels 16 consellers que formen el Consell de la Policia – Mossos d’Esquadra. Aquests representants pertanyen al Sindicat Autònom de Policia (SAP – UGT), el Sindicat de Comandaments de Mossos d’Esquadra (SICME) i el sindicat representatiu de l’escala de suport d’aquest cos, Associació Professional de Facultatius i Tècnics del cos de Mossos d’Esquadra (AFITCME).

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *