+1 - 0  by /0 comments

ICV presenta una proposició de llei del Sistema de Policia de Catalunya

L’any 2008 el Departament d’Interior va elaborar un avantprojecte de llei dels sistema de policia de Catalunya que no es va arribar a aprovar. Posteriorment durant la legislatura 2011-2012 i durant l’actual legislatura els consellers d’Interior han reconegut la necessitat d’aquesta norma i n’han anunciat l’elaboració sense que hagi estat aprovat pel Govern cap projecte de llei per remetre al Parlament.

Les principals lleis catalanes vigents en matèria de policia són  la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals i la Llei 10/1994, de 11 de juliol, de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra. D’altra banda, la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya continua essent vàlida, tret de petites mordicacions. Totes elles són, però, anteriors a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, que en els seus articles 163 i 164 estableix la competències de la Generalitat en matèria de seguretat.

Per aquests motius, i ja que el Govern de la Generalitat no està donant compliment a allò que repetidament ha anunciat,  el grup d’ICV-EUIA ha presentat aquesta Proposició de Llei en data 29 de juliol de 2014, basada en l’avantprojecte de llei del 2008, tot i que introduint algunes modificacions.

La proposició de llei consta de vuit Títols: Disposicions generals, El Servei de Policia, Autoritats de Policia i competències, El sistema de Policia, Disposicions comunes als cossos de Policia de Catalunya, Disposicions específiques per al Cos de Mossos d’esquadra, Disposicions específiques als Cossos de les Policies Locals, i Els Vigilants de seguretat pública i els auxiliars de la Policia Local.

Pel que fa a les modificacions en relació a l’avantprojecte de llei de 2008 destaquem la no concreció en el Capítol VI del Títol V del Règim Disciplinari que hauria de ser objecte de negociació prèvia amb les organitzacions sindicals representatives dels mossos d’esquadra i de les policies locals. En canvi s’inclou la creació d’una Mesa sectorial de negociació de les condicions laborals del Cos de Mossos d’esquadra, atenent a la singularitat del Cos i a les peticions de les seves organitzacions sindicals. També s’afegeix una referència a la Policia Portuària i dues Disposicions transitòries que pretenen revertir les retallades que ha patit el Cos de Mossos d’esquadra durant els darrers anys i que han afectat al creixement de les plantilles i als mitjans tècnics de que disposa el Cos.

+ 1 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *