+0 - 0  by /0 comments

Cotxes i camions disposaran de targeta electrònica de característiques tècniques (eITV)

Desapareix per als vehicles matriculats a partir de demà la targeta en format paper que fins ara es venia utilitzant. Els vehicles anteriorment matriculats seguiran utilitzant la targeta ITV en format paper de la qual disposen.

Tots els turismes, furgonetes i camions que es matriculin a partir de demà comptaran amb la targeta (ITV) de característiques tècniques en format electrònic.
Així, el Reial Decret 667/2015, de 17 de juliol, en la disposició final primera, referida a les targetes d’inspecció tècnica del tipus B, per a vehicles de les classes M i N, així com les targetes tipus BL, disposa que hauran ser emeses obligatòriament en suport electrònic.

La Direcció General de Trànsit ha desenvolupat un sistema electrònic d’enviament de fitxes tècniques per part dels Fabricants, Importadors i Representants de vehicles (FIR), els quals, per via telemàtica, enviaran les dades tècniques dels vehicles a un Registre de Vehicles prematriculats que la DGT ha creat a l’efecte.

Una vegada que els FIR han enviat les dades tècniques del vehicle, la DGT farà una sèrie de validacions sobre aquestes dades, i si aquests són correctes s’emmagatzemaran en el registre de vehicles prematriculats. Als FIR se’ls notifica que el procés d’enviament s’ha realitzat correctament i se’ls indica el número d’identificació del Vehicle (NIVE). Des d’aquest moment el NIVE adquireix una gran importància ja que serà el nombre que identifica de manera única dit vehicle.

En el procés de matriculació de vehicles a més dels FIR i de la DGT, hi ha altres agents implicats com són les entitats financeres i els concessionaris. El sistema que ha desenvolupat la DGT inclou a aquests agents i respecta el paper que en l’actualitat realitzen.

En el cas de les entitats financeres, el sistema de la DGT garantirà que cap vehicle finançat sigui matriculat fins que les mateixes entitats a través dels seus passarel·les de pagaments informin a la DGT que el vehicle es pot matricular.

Pel que fa als concessionaris, els correspondrà la missió d’informar telemàticament a la DGT de la persona que adquireix el vehicle (diligència de venda).

Posteriorment la DGT rebrà una sol·licitud de matriculació amb un nombre de NIVE en la mateixa, i ja sigui a través de la matriculació telemàtica, o bé en les pròpies finestretes, en matricular el vehicle, les dades tècniques del mateix s’obtindran des del registre de matriculats, evitant així errors de mecanització.

La DGT no només assignarà el número de matrícula del vehicle, sinó que a més expedirà la targeta d’inspecció tècnica en format electrònic, on podran inscriure totes les anotacions per mitjans informàtics.

A dia d’avui la gran majoria de fabricants de vehicles ja estan integrats en el projecte eITV i en el mes d’octubre pràcticament el 50% dels vehicles matriculats disposaven ja de fitxa electrònica.

L’obligació d’expedir les fitxes tècniques en format electrònic per part dels fabricants de vehicles a partir de la data esmentada, no afecta la validesa de les fitxes tècniques en format paper emeses anteriorment, que seguiran sent vàlides.

La importància i magnitud d’aquest projecte, que donen suport associacions com ANFAC i ASNEF, suposa un salt quantitatiu i qualitatiu sobre el procés actual de matriculació de vehicles. Per això, DGT ha desenvolupat aquesta iniciativa feta realitat gràcies a la col·laboració de diferents actors importants per al desenvolupament i posada en marxa (Fabricants, Entitats Financeres i Concessionaris).

Aquest projecte s’emmarca dins el Pla de Mobilitat Segura i Sostenible de la DGT.
A partir del 11 de mai de 2016, aquest tipus de targeta electrònica s’expedirà també per a les per a les targetes d’inspecció tècnica dels vehicles de categoria L (ciclomotors, motocicletes quads i tricicles).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Categories de vehicles
La llei comunitària estableix quatre grans categories de vehicles motoritzats i els seus remolcs. (Reglament UE 678/2011)
Categoria L
En aquesta categoria s’inclouen els ciclomotors i les motocicletes, així com els vehicles tot terreny (quads) i altres vehicles de poca cilindrada de tres o quatre rodes. Dins de la categoria L, les motocicletes es divideixen en dos grups: amb o sense sidecar. També hi ha una categoria per als ciclomotors de tres rodes, els motors són de menor cilindrada i arriben velocitat punta menys elevades que els tricicles motoritzats.
Categoria M
S’hi inclouen els vehicles motoritzats d’almenys quatre rodes destinats al transport de passatgers.
Categoria N
Aquests vehicles de motor estan dissenyats per al transport de mercaderies. S’agrupen per mides, i inclouen camions i camionetes.
Categoria O
Remolcs i semiremolcs.

Reial Decret 667/2015, de 17 de juliol
Pel qual es modifica el número 4t de l’apartat A), sobre matriculació ordinària, de l’annex XIII «Matriculació», del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre, a fi d’establir l’obligatorietat de l’emissió en suport electrònic de la targeta d’inspecció tècnica tipus B en els casos de vehicles de les categories M o N i tipus BL.
D’aquesta manera s’elimina per aquests casos l’opció actual d’expedir aquestes targetes en suport paper o en suport electrònic, el que suposa una reducció de càrregues administratives per als fabricants i importadors d’aquestes classes de vehicles, d’acord amb el conjunt de mesures que l’Administració General de l’Estat ve adoptant amb aquest objectiu.
Disposició final quarta. Entrada en vigor.
1. Aquest Reial decret entra en vigor l’1 octubre 2015.
2. No obstant això, el que disposa la disposició final primera, en concret en l’últim incís del paràgraf primer del número 4t, sobre obligatorietat d’emissió de targetes d’inspecció tècnica en suport electrònic, entrarà en vigor en les següents dates:
a) 11 novembre 2015, per a les targetes d’inspecció tècnica tipus B dels vehicles de categoria M o N.
b) 11 maig 2016, per a les targetes d’inspecció tècnica tipus BL.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *