+0 - 0  by /0 comments

El Ministeri de l’Interior impulsa una nova resposta policial amb caràcter permanent per lluitar contra el robatori de coure a Espanya

Pla Permanent de Resposta a les Activitats il·lícites relacionades amb el Coure

La Instrucció 9/2015 de la Secretaria d’Estat de Seguretat té per objecte la posada en marxa d’un Pla de Resposta a les activitats il·lícites relacionades amb el coure, amb caràcter permanent i d’aplicació en tot el territori nacional

Mitjançant aquesta instrucció, es pretén millorar la capacitat de resposta policial en la investigació i esclariment dels fets delictius relacionats amb el material de coure, així com la detenció i posada a disposició judicial dels seus responsables i la recuperació del material robat

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil van detenir a 2014-2308 persones, van recuperar més de 529 tones de coure i prop de 3.700 quilòmetres de fil de coure sostret. En el període 2011-2014, es van dur a terme un total de 11.442 detencions, es van recuperar més de 2.600 tones de coure i més de 17.300 quilòmetres de fil de coure robat

La Secretaria d’Estat de Seguretat del Ministeri de l’Interior ha posat en marxa un Pla de Resposta a les activitats il·lícites relacionades amb el material de coure, amb caràcter permanent i d’aplicació en tot el territori nacional, a través de la Instrucció 9/2015 dictada pel secretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez, l’objectiu és prevenir tota activitat il·lícita que tingui per objecte la comercialització de cable i altre material de coure, així com evitar el robatori de coure en establiments industrials, magatzems, infraestructures, serveis públics i en qualsevol instal·lació que presti serveis essencials per a la comunitat.

Aquest Pla de Resposta contra el robatori de coure a Espanya contempla una nova resposta policial a través d’una actuació coordinada de totes les forces i cossos de seguretat per evitar l’aparició o consolidació de grups o organitzacions relacionades amb l’apropiació, receptació, comerç o qualsevol disposició il·legal de coure en les seves diverses formes. Per a això, s’incrementarà l’obtenció d’informació per part de les Forces i Cossos de Seguretat que comporti a la producció d’intel·ligència que permeti la millora dels processos de planificació i presa de decisions per impulsar i orientar l’actuació policial.

S’intensificaran les mesures de seguretat a través de mecanismes que reforcin el control i seguiment administratiu de les diferents etapes del cicle de vida del coure, des del seu procés de fabricació, comercialització i ús en instal·lacions i infraestructures, fins al final de la seva vida útil i la seva posterior recuperació i reinici del cicle.

Mitjançant aquesta instrucció, es pretén millorar la capacitat de resposta policial en la investigació i esclariment dels fets delictius relacionats amb el material de coure, així com la detenció i posada a disposició judicial dels seus responsables i la recuperació del material robat. A més, s’amplia la coordinació policial en aquesta material tant en el marc internacional -a través d’Europol, Interpol i, si escau, Eurojust i altres institucions de la qual Espanya forma part- com a marc nacional mitjançant mecanismes que permetin oferir una resposta coordinada per part de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i dels cossos policials autonòmics i de les corporacions locals amb competències en seguretat pública.

Un altre dels objectius és enfortir la sensibilització i conscienciació de les empreses, organismes i institucions públiques i privades sobre la transcendència i repercussió que aquestes activitats delictives poden arribar a causar en el funcionament de serveis públics essencials. A més, es fomenta el desenvolupament de programes de formació continuada per a la qualificació dels agents policials encarregats de la prevenció i persecució d’aquest tipus d’activitats essencials.

Més mesures policials per prevenir i investigar el robatori de coure

Per tal de poder prevenir i investigar millor els robatoris de coure, s’estableix un cens d’indústries, dipòsits, xarxes de distribució, de serveis i altres instal·lacions on es fabriqui, processi, utilitzi o emmagatzemi el coure que és susceptible de ser sostret. A més, s’elaborarà un mapa que mostri gràficament les zones on es produeixen més robatoris de material de coure en el qual es destacaran les infraestructures l’sostracció pugui alterar greument la prestació de serveis essencials per a la societat.

El Pla Permanent de Resposta estableix dispositius preventius, amb especial atenció a la vigilància d’objectius sensibles al robatori d’aquest material, mitjançant controls periòdics sobre certs vehicles susceptibles de ser utilitzats per robar i transportar el material de coure. A més, aquest mapa identificarà els possibles llocs utilitzats pels delinqüents per a la manipulació, emmagatzematge, ocultació o destinació final del coure robat amb especial atenció als petits centres il·legals de recollida de ferralla.

Es duran a terme inspeccions dels centres de gestió de residus i dels establiments de compravenda de metalls així com incrementar el control de llicències i documentació d’aquests centres promovent el possible tancament o suspensió d’activitats de tots aquells centres que no tinguin permisos o llicències .

Es supervisaran les operacions de compravenda de coure identificant la procedència, els proveïdors i els destinataris del coure comercialitzat en aquests establiments i proposant per una sanció a les infraccions administratives que hagin pogut cometre. A més, es reforçaran els controls preventius de les unitats policials de trànsit i circulació de vehicles sobre els transports per carretera de material de coure.

En relació amb la investigació d’aquests delictes, s’establiran punts de contacte permanents amb les principals empreses i organismes que permetin una comunicació fluida i àgil entre aquests i les Forces i Cossos de Seguretat. També s’impulsarà la realització d’investigacions patrimonials sobre els responsables d’aquestes activitats il·lícites per desarticular les organitzacions criminals que les duen a terme així com localitzar i facilitar la recuperació del material robat, identificar béns o drets de procedència il·lícita susceptibles de decomís impedint l’ocultació, transmissió o transformació dels mateixos i dels guanys procedents d’aquests delictes. Es posarà en coneixement dels Centres de Cooperació Policial i Duanera qualsevol sospita de sortida per via terrestre de material de coure robat o de procedència il·lícita i s’activaran els mecanismes de cooperació amb les autoritats policials dels països veïns amb Espanya.

Lluita policial contra el robatori de coure a Espanya

El 2014, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van detenir 2.308 persones, van recuperar més de 529 tones de coure i prop de 3.700 quilòmetres de fil de coure sostret. En el període 2011-2014, es van dur a terme un total de 11.442 detencions, es van recuperar més de 2.600 tones de coure i més de 17.300 quilòmetres de fil de coure robat.

Per distribució geogràfica, les províncies que tenen una major incidència en la demarcació de la Guàrdia Civil són València, Toledo, Alacant, Madrid, Múrcia, Sevilla i Saragossa mentre que a la demarcació de la Policia Nacional són Madrid, Sevilla, València, Alacant, Biscaia, Las Palmas i Cadis.

Els llocs habituals de comissió d’aquests delictes són cases de camp, línia elèctrica, transformadors, pous de reg, estacions, centres de reciclatge, camps eòlics, explotacions agrícoles i ramaderes, vies públiques, empreses, obres, etc.

+ 0 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *