+1 - 0  by /0 comments

Què és el servei de vigilància duanera?

El Servei de Vigilància Duanera, integrat en l’Agència Estatal d’Administració Tributària, constitueix una unitat amb característiques pròpies i singulars, que difereixen de l’estatut general de la resta de les unitats i dependències de la pròpia AEAT. Té nivell orgànic de Direcció Adjunta del Departament de Duanes i II.EE (impostos especials)., Sent la seva tasca específica i tradicional la lluita contra el contraban com a frau fiscal a la Hisenda Pública, últimament reconegut en la Llei Orgànica 12/1995, de 12 de desembre, de repressió del contraban. També desenvolupa la seva activitat en la lluita contra altres tipus de fraus fiscals i duaners.

Els antecedents immediats del SVA se situen en aquest segle. El 18 de març de 1944 es va crea, sota la dependència de la Companyia Arrendatària del Monopoli de Tabacs, el Servei Especial de Vigilància Terrestre. Deu anys més tard, va passar a dependre del Ministeri d’Hisenda, estenent les seves competències al descobriment i persecució dels actes i infraccions de contraban i defraudació. Poc temps després, el 22 de juny de 1961, es van ampliar les seves competències a la vigilància i repressió del contraban a les aigües jurisdiccionals.

L’any 1982 va passar a denominar-se Servei de Vigilància Duanera (SVA), depenent, com a organisme autònom, del Ministeri d’Hisenda. El 1990, el SVA passa a dependre de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, com una Subdirecció més del Departament de Duanes i Impostos Especials i, a partir de juny de 1994, passa a ser una Direcció Adjunta d’aquest Departament.

El seu personal té la consideració d’Agents de l’Autoritat i les seves funcions s’estenen als següents àmbits:

Descobriment, persecució i repressió en tot el territori nacional, aigües jurisdiccionals i espai aeri dels actes i infraccions de contraban. Inspecció, investigació i control en matèria d’impostos especials, així com tot allò que sigui encomanat pels Serveis d’Inspecció de Duanes, particularment, en l’àmbit del frau fiscal reiterat i organitzat. Descobriment de les infraccions de control de canvis i blanqueig de capitals.

El problema de la consideració del SVA com a policia judicial 

El text sobre el problema de la consideració del Servecio de Vigilància Duanera com a policia judicial, correspon a una part del llibre “La policia judicial”, del Sr Félix Blázquez González, Editorial Tecnos. Web policial no comparteix l’opinió de l’autor però la considera d’interès per oferir una lectura àmplia sobre l’abast de la discussió sobre el SVA.

EI problema sobre la seva condició o no de Policia Judicial neix de la interpretació de la disposició transitòria tercera de la Llei Orgànica 7/1982, de 13 de juliol, de Contraban; en establir que les autoritats, funcionaris i forces a qui estava encomanada la persecució i descobriment del contraban haurien de continuar exercint les seves comeses amb l’organització, dependència administrativa i facultats i drets que tenien reconeguts en aquest moment. Per a uns, entre els quals ens incloem, fins a aquest moment, el personal de l’SVA no tenia la condició de Policia Judicial. Per a altres, sí la tenien, basant-se en que la seva missió era la investigació dels delictes de contraban. En moltes comissions provincials de Coordinació s’ha debatut àmpliament aquesta problemàtica. Al final, el 22 de gener de 1989, la Comissió Nacional de Coordinació va acordar que els funcionaris de duanes no podien instruir atestats, ni realitzar les investigacions pels delictes que descobreixin en l’exercici de les seves funcions, ha de donar compte d’aquests als caps de les respectives unitats orgàniques de policia judicial. La potenciació d’aquest Servei, no hem d’oblidar que això ha estat possible per la seva dependència del Ministeri d’Hisenda, l’ha portat a tenir un protagonisme directe en la lluita contra el contraban.

Les posicions sobre la condició o no de Policia del personal del SVA es tornen a plantejar amb motiu de la tramitació parlamentària de la qual després seria EL 12/1995, de 12 de desembre, sobre la repressió del contraban. Mentre que el Grup Socialista es mostrava en contra que el SVA formés part de la Policia Judicial, el Grup del Partit Popular es va mostrar inicialment favorable, encara que posteriorment, canviaria la seva posició. Al final el text resultant ha estat el següent:

El Servei de Vigilància Duanera, en la investigació i repressió dels delictes de contraban, actuarà en coordinació amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat i tindrà, a tots els efectes legals, caràcter col · laborador dels mateixos [disposició addicional primera, punt 1 , paràgraf 2n., EL 12l1995].

La veritat és que a la vista d’aquesta disposició, ens costa pronunciar-nos sobre quina és la veritable posició jurídica del SVA com a Policia Judicial. Si bé és veritat que el SVA no forma part de la Policia Judicial, també ho és que pot investigar i reprimir els delictes relacionats amb el contraban. En altres paraules, es diu que formalment no és Policíaa judicial, però materialment se li atorga el desenvolupament de la funció. A més, la redacció tampoc resulta afortunada en introduir els tan gastats termes de “coordinació” i “caràcter col · laborador”.

En realitat el plantejament és més dogmàtic que real. EI SVA té un paper important en la seguretat pública espanyola. A més de tenir encomanada la funció de Policia Judicial, manté un alt grau de dependència amb els jutges i fiscals; prova d’això, és que el març del 1997, en reestructurar el Consell Assessor de Lluita contra el Tràfic de Drogues i el Blanqueig de Capitals es va disposar la incorporació a aquest del Director del Servei de Vigilància Duanera.

Però encara més, a la Llei 66 / l997, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social, es disposa en la disposició addicional Cinquantena Sisena, que s’addicioni al art.103 de la Llei 31/90, de 27 de desembre, dels Pressupostos Generals de l’Estat, el següent punt:

6. Especialment, correspon a l’Agència Estatal d’Administració Tributària l’auxili als jutjats i tribunals de justícia i al ministeri fiscal en la investigació, enjudiciament i repressió dels delictes públics. Amb aquesta finalitat l’Agència Estatal d’Administració Tributària ha d’establir mitjans humans i materials especialitzats en l’exercici de la funció d’auxili.

Ens imaginem que els mitjans humans als quals es fa referència són, entre d’altres, el personal que es designi del SVA. A més, entenem que els delictes que han d’investigar no són “els delictes públics”, sinó aquells en els quals té competència l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

Principals activitats que realitza el SVA 

 • Lluita contra el contraban
 • Atestats, actes i diligències referides a la matèria Obtenció d’informació i la investigació Controls sobre punts finals de venda (tabac principalment)
 • Vigilàncies i controls en terra i a mar Suport en Matèria de Duanes
 • Control previ sobre trànsits de productes sensibles
 • Investigacions sobre Fraus en comerç exterior
 • Comprovació de recepció i sortides de mercaderies
 • Control de destrucció de mercaderies abandonades
 • Control de dipòsits duaners
 • Despatxos en factories
 • Estudi de declaracions sumàries
 • Percepció indeguda d’exempcions
 • Presa de mostres i extracció de facsímils
 • Controls relacionats amb la importació temporal i matrícula turística
 • Precintes i desprecintos
 • Control d’IVA intracomunitari
 • Altres actuacions sobre el frau duaner
 • Altres actuacions en matèria duanera
 • Suport en matèria d’impostos especials
 • Diligències i comprovacions en matèria d’IIEE
 • Recomptes i extraccions de mostres en matèria d’impostos especials
 • Comprovacions sobre precintes de circulació
 • Control de moviments de productes sensibles subjectes a IIEE
 • Controls sobre mitjans de transport per possible ús indegut de gasoils
 • Eliminació de marcadors i traçadors
 • Precintes i desprecintos
 • Vigilància i control sobre fàbriques, dipòsits fiscals, magatzems fiscals i altres establiments
 • Altres actuacions en matèria d’impostos especials
 • Auxili jurisdiccional Audiència Nacional Fiscalia Especial per a la Repressió de els Delictes Econòmics relacionats amb la corrupció Fiscalia Especial per a la Prevenció i Repressió del tràfic il · legal de drogues Pla Nacional Sobre drogues Altres organismes Assistència mútua Organització Mundial de Duanes UCLAF (Unitat contra la Corrupció de la Unió Europea) Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat Policies autonòmiques, Cossos de Policia Local

Blanqueig de Capitals

Com a conseqüència de les seves contínues activitats en la lluita contra el tràfic de drogues de el Servei de Vigilància Duanera, donant continuïtat a aquest tipus d’activitats, ha dut a terme importants investigacions de Blanqueig de Capitals derivades d’aquest tràfic. Per tractar-se d’investigacions de naturalesa econòmica sobre béns i patrimonis amb transcendència tributària, el SVA està perfectament dotat per a realitzar actuacions en aquest àmbit, comptant per a això amb importants fonts d’informació, tant a nivell nacional com internacional.

Altres activitats que realitza el SVA

 • control de canvis
 • Suport als òrgans de Gestió i Inspecció Tributària de l’AEAT
 • Suport als òrgans de Recaptació de l’AEAT
 • Col·laboracions amb altres àrees de l’Agència Cossos del SVA i Ingrés


Normativa legal 

 

 • Decreto de 17 de diciembre de 1954, integrando el Servicio Especial de Vigilancia Fiscal en el Ministerio de Hacienda (BOE 31/12/1954).
 • Orden Ministerial de Hacienda, de 8 de febrero de 1956, regulando el funcionamiento del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal (BOE 14/02/1956).
 • Decreto 1002, de 22 de junio de 1961, que regula la vigilancia marítima del SVA (BOE 03/07/1961). Real Decreto 319/1982, de 12 de febrero, por el que se reestructura y adscribe al SVA.
 • Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991 (artículo 103) y su modificación por Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas, donde se adscribe a la AEAT, el SVA y el personal de sus escalas propias.
 • Orden Ministerial de Economía y Hacienda, de 2 de junio de 1994, por la que se desarrolla la estructura de la AEAT, y el SVA pasa a ser Dirección Adjunta, dentro del Departamento de Aduanas e II.EE. Se establece la posibilidad de colaboración del SVA, con los órganos de la Inspección de los Tributos y Recaudación.
 • Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, donde se establece el carácter del SVA como colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
 • Orden Ministerial del Ministerio de Economía y Hacienda, de 5 de julio de 1996, por la que se dispone el desarrollo y ejecución de un Plan Bianual para la lucha contra el fraude tributario y aduanero.
 • Orden del Ministerio de la Presidencia, de 11 de julio de 1997, por la que se reorganizan los Servicios Centrales de la AEAT.
 • Ley 65/1997, de 30 de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para 1998, que en su artículo 56 desarrolla una nueva reestructuración del SVA.
+ 1 - 0

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *