+1 - 0  by /0 comments

Brussel·les expedienta Espanya per no respectar els drets dels treballadors nocturns

La Comissió Europea ha expedientat aquest dijous a Espanya per no respectar els drets dels treballadors nocturns recollits en la legislació comunitària pel que fa al límit d’hores de treball i al trasllat a torns diürns si hi ha problemes de salut, en particular en el Cos Nacional de Policia.

En concret, l’executiu comunitari ha enviat a Espanya un dictamen motivat, segona fase d’un procediment d’infracció, en el qual li sol·licita formalment que modifiqui la seva legislació. Si no ho fa en el termini de dos mesos, Brussel·les podria portar el cas davant el Tribunal de Justícia de la UE.

D’acord amb la directiva de temps de treball, els treballadors nocturns la tasca comporti uns riscos especials o tensions físiques o mentals importants tenen dret a no exercir la seva activitat més de vuit hores en qualsevol període de quatre hores durant el qual realitzen un treball nocturn.

Així mateix, els Estats membres estan obligats a adoptar les mesures necessàries per garantir que els treballadors nocturns que pateixin problemes de salut relacionats amb el treball nocturn siguin transferits, sempre que sigui possible, a un treball diürn per al qual siguin aptes.

Segons denuncia Brussel·les, “Espanya no ha incorporat al seu ordenament jurídic el límit absolut de les vuit hores per al treball nocturn que impliqui tensions especials”. “A més, pel que fa al Cos Nacional de Policia Espanya no ofereix tampoc als treballadors nocturns cap procediment prou eficaç per a sol·licitar el trasllat a un treball diürn per motius de salut”, assenyala.

“Per tant, el Dret i la pràctica nacionals a Espanya són incompatibles amb les normes de la UE sobre el temps de treball”, segons ha conclòs l’Executiu comunitari.

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *