+1 - 0  by /0 comments

Professors i monitors hauran d’acreditar que no són delinqüents sexuals

Els professors, monitors d’autocars escolars, de menjador, d’activitats extraescolars i el personal que té cura de menors en centres docents fora de l’horari lectiu hauran de personar-se al Registre Central de Delinqüents Sexuals, que ha entrat en vigor aquest dimarts 1 de març, per acreditar davant qui l’hagi contractat que no ha comès aquest tipus de delictes.

Així es desprèn de les recomanacions que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport va acordar amb les comunitats autònomes per a l’aplicació de la Llei de Protecció de la Infància i Adolescència en el sistema educatiu, que contempla el funcionament d’aquesta base de dades amb l’objectiu de protegir els nens d’agressors sexuals, pederastes, pornògrafs i tractants d’éssers humans condemnats per sentència ferma tant a Espanya com en altres països.

Des de l’entrada en vigor de la reforma de la Llei d’Infància i fins que ha posat en funcionament aquest Registre Central de Delinqüents Sexuals, es va establir com a mesura transitòria l’expedició de certificats del Registre central de penats, que ha estat denunciat pels sindicats d’ensenyament perquè dóna compte de tot tipus de delictes, a més dels sexuals, comesos per l’empleat o aspirant a un lloc de treball.

A partir d’ara, totes les persones que pretenguin exercir les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors hauran d’aportar a l’Administració educativa, abans del inici de la seva relació estatutària o laboral, un certificat negatiu del Registre Central de delinqüents sexuals. Si fossin d’origen estranger o tinguessin una altra nacionalitat, hauran d’aportar també un certificat negatiu d’antecedents penals del seu país d’origen.Las administracions educatives han de sol·licitar a totes les persones amb les que mantinguin una relació estatutària o laboral i que estiguin exercint professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors que aportin, al més aviat possible, un certificat negativa del Registre Central de delinqüents sexuals o el consentiment perquè l’Administració educativa pugui consultar directament aquestes dades.

Les comunitats autònomes han de sol·licitar a les empreses amb les que hagin contractat la prestació de serveis que impliquin contacte habitual amb nens l’aportació d’una declaració responsable que tot el personal al qual correspon la realització d’aquestes activitats compleix els requisits fixats per la Llei d’Infància; i a l’hora instaran als titulars dels centres educatius privats i concertats a garantir que el personal que presti serveis en les seves instal·lacions també els compleix.

Controvèrsia per la mesura

La Organització Mèdica Col·legial (OMC) ha avisat que aquest Registre arrisca la reputació dels metges de manera “inútil” i assegura que el benefici que aportarà aquesta mesura és “nul” ja que els que tenen antecedents ho són per haver estat condemnats i estaran fora de la pràctica professional, per la sentència penal i per les mesures disciplinàries col·legials.

“Per als que no han estat condemnats i per tant no tenen antecedents, la mesura no té efecte, però tampoc pot evitar que puguin ser-ho. s’arrisca la reputació de tota la professió mèdica exigint un certificat inútil que complicarà el funcionament dels serveis. en conseqüència, s’ha d’evitar aquesta mesura per la pertorbació que es produiria en la relació metge pacient i la imatge que projectarà a la societat de tots els metges i altres professionals sanitaris com a potencials agressors sexuals dels menors “, han argumentat.

Dit això, l’OMC ha assegurat que la “millor garantia” per evitar aquestes situacions és que en les consultes hi hagi un acompanyant del pacient o un col·laborador del metge quan el caràcter íntim de l’exploració així ho requereixin. Una mesura que, al seu entendre, té la “virtut” afegida de protegir al menor de l’abús i al metge de falses acusacions. Per això, l’organització ha instat l’Administració a que restableixi la presència d’un altre professional sanitari auxiliar en les consultes i, si no en totes, almenys en les que es poden plantejar problemes d’aquest caire, per la “especial vulnerabilitat” dels pacients.

Finalmente, l’OMC ha mostrat el seu compromís “indestructible” amb tots els pacients i, especialment, amb els més vulnerables, i la seva col·laboració amb els poders públics per al “estricte” compliment de la llei i la “eradicació” d’aquestes “repugnants conductes”.

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *