+0 - 0  by /0 comments

El govern català aprova el nou codi d’ètica de la policia

  • Identifica els principis ètics, valors i competències perquè serveixin de pauta en l’actuació dels Mossos d’Esquadra i les Policies locals de Catalunya
  • Destaca tres principis comuns per a l’actuació d’agents i comandaments: garantir els drets i les llibertats de totes les persones; actuar amb integritat, proporcionalitat, congruència i oportunitat, i actuar amb absoluta neutralitat política i imparcialitat
 
  • El document l’ha elaborat el Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya i ha comptat amb la participació dels agents i amb l’experiència de codis d’ètica similars publicats a Europa i a la resta del món
El Govern ha aprovat el Codi d’ètica de la Policia de Catalunya, una eina pedagògica i inspiradora adreçada als cossos policials de les institucions pròpies de Catalunya que identifica els mínims principis ètics, valors i competències perquè serveixin de pauta en l’actuació policial. Així, el Codi ha de tenir un valor orientador i s’ha de proposar interioritzar i estimular bones pràctiques, per enfortir, d’aquesta manera, la vida democràtica i prestigiar el compromís, la professionalitat i la vocació dels agents de la Policia de Catalunya.
El Codi dóna a cada agent de policia i, en particular, als responsables i comandaments dels cossos policials la possibilitat i la responsabilitat d’avaluar les seves decisions i comportaments a partir d’uns principis comuns per a tothom:
–          Garantir els drets i les llibertats de totes les persones;
–          Actuar amb integritat, proporcionalitat, congruència i oportunitat;
–          Actuar amb absoluta neutralitat política i imparcialitat.
El document identifica els valors i els comportaments en les competències de la Policia de Catalunya, que són:
–          La funció pública: voluntat de servei dels agents com a servidors públics i transparència, que rau a facilitar l’accés a aquelles informacions que estiguin en poder de la Policia de Catalunya, quan siguin d’interès per a la defensa dels drets i llibertats de les persones. El deure de transparència, però, no ha de ser obstacle per poder preservar informacions d’interès general fins que sigui oportú fer-les públiques.
–          Professió: proximitat, professionalitat, exemplaritat, seny, temprança, responsabilitat, coratge i coneixement.
–          Orientació a les persones: el respecte als drets i llibertats, seguretat, imparcialitat, respecte i integritat.
–          Relacions institucionals: sentiment de pertinença al cos i cooperació entre els diversos cossos policials.
–          Entorn: ser curós amb la sensibilitat social i mediambiental.
El Codi exposa les funcions primordials de la Policia de Catalunya, com defensar les llibertats i els drets de tota persona, protegir les persones i els béns, defensar l’interès general i les institucions o garantir l’ordre i la pau social, i l’atenció especial al tracte dispensat a les persones físicament, psicològicament, socialment i econòmicament vulnerables.
A més del cos de Mossos d’Esquadra i policies locals de Catalunya, aquest Codi també vol servir com a marc de referència per als vigilants municipals d’acord amb les seves competències, en reconeixement a la seva tasca en servei de la defensa dels drets i llibertats de les persones.
El text també aprofundeix en la relació entre els diferents membres de la Policia de Catalunya, que s’ha de regir per l’esperit de cooperació, col·laboració, coordinació, complementarietat i auxili mutu entre els membres d’un mateix cos i en les relacions amb els altres cossos.
Així mateix, identifica la seva col·laboració amb l’Administració de justícia per contribuir a la màxima qualitat i transparència i la gestió de la informació que es deriva de les seves actuacions. També incideix en el caràcter d’una policia de proximitat, per a l’atenció a les persones i el ple foment de la convivència i de la pràctica pedagògica. En la informació que es traslladi als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, cal preservar aquells continguts confidencials que formen part del secret professional.
El Codi determina també que en la mesura del que sigui possible, la Policia de Catalunya ha d’intentar resoldre les situacions de conflicte a través de la mediació, el diàleg i altres mètodes de resolució que no impliquin necessàriament l’ús de la força. En les situacions que es consideri que s’han exhaurit aquests mecanismes o que no hagi estat possible portar-los a terme, es podrà fer ús de la força quan sigui estrictament necessari per complir les seves funcions utilitzant els instruments menys lesius i seguint els principis bàsics que regulen l’ús de la força: l’oportunitat, la congruència i la proporcionalitat.
Per últim, el mateix document preveu la necessitat de modificar-lo i actualitzar-lo en funció dels canvis que experimentin la societat catalana i la mateixa funció policial de manera que sigui un instrument permanent i útil per als objectius que pretén assolir.
 
El Comitè d’Ètica
El document l’ha elaborat el Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya, l’òrgan consultiu i interdisciplinari en matèria d’ètica policial de les institucions pròpies de Catalunya, d’acord amb l’article 2.1.c) del Decret 222/2013, de 3 de setembre, on es redefineixen les funcions i la composició d’aquest Comitè creat l’any 2007, amb la voluntat que esdevingui una eina de recerca en matèria de deontologia policial i consulta i que dugui a terme de manera destacada una reflexió ètica sobre els problemes que afecten la pràctica policial i el servei que es presta en aquest àmbit.
El text, que s’ha treballat de manera que fos Al més intel·ligible, pedagògic i clar possible, s’ha elaborat de manera participativa. Abans de la seva aprovació final, ha estat obert a tota mena de consideracions i d’esmenes per part dels agents de la Policia de Catalunya.
En la seva redacció també s’ha tingut en compte el coneixement d’altres codis d’ètica semblants, publicats els darrers vint anys tant a Europa com a la resta del món.

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *