+0 - 0  by /0 comments

Acord entre l’Oficina Antifrau de Catalunya i el Notariat per prevenir casos de corrupció

Antifrau accedirà a les Bases de Dades de Titularitats Reials i d’Arxius de Persones amb Responsabilitat Pública notarials

12 de novembre de 2020. Miguel Ángel Gimeno, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya; i José Ángel Martínez Sanchiz, president de el Consell General del Notariat (CGN) han subscrit aquest matí un conveni de col·laboració entre ambdues institucions, en virtut del qual l’oficina antifrau catalana podrà consultar les bases de dades notarials per prevenir casos de corrupció a Catalunya. Joan Carles Ollé, degà de Col·legi Notarial de Catalunya ha estat present a l’acte telemàtic de la rúbrica.

Després de l’entrada en vigor de l’acord, l’Oficina Antifrau accedirà a les Bases de Dades de Titularitats Reals (BDTR) i de Persones amb Responsabilitat Pública, Familiars o persones properes d’aquelles (BPRP) per tal de prevenir i investigar possibles delictes. Les consultes als arxius notarials queden limitades a la investigació i examen per part d’Antifrau de conductes presumptament fraudulentes. L’accés es realitzarà sota les condicions de seguretat exigides per a un nivell alt de confidencialitat segons la normativa espanyola de protecció de dades personals.

El conveni dotarà l’Oficina Antifrau de Catalunya d’una millor informació a l’hora d’investigar casos concrets de destinació il·legal de fons públics, aprofitaments irregulars derivats de conductes que impliquin conflicte d’interessos o l’ús en benefici privat d’informacions confidencials pròpies de càrrecs institucionals . Així mateix, aquesta col·laboració permetrà recomanar mesures contra la corrupció i altres pràctiques fraudulentes que atemptin contra la integritat i la transparència en l’exercici de la funció pública. Antifrau incorporarà així la informació notarial a les seves diverses accions d’intervenció, com les visites d’inspecció, les entrevistes personals o l’accés a les informacions bancàries.

Bases de dades del Notariat

El CGN va crear el 2005 l’Òrgan Centralitzat de Prevenció del Blanqueig de Capitals (OCP). Els seus tècnics desenvolupen el seu treball analitzant dades de l’Índex Únic Informatitzat Notarial, que conté informació procedent de les escriptures autoritzades davant els gairebé 3.000 notaris espanyols. D’aquesta Índex es deriven al seu torn, altres dos arxius: la base de dades de Titularitat Real (BDTR) i la Base de Dades de Persones amb Responsabilitat Pública (BPRP).

La BDTR, en funcionament des de 2012, és única al món i permet a les autoritats públiques saber qui són les persones ocultes darrere d’una societat mercantil. En aquesta base estan identificats de manera acreditada dels titulars reals de 2.094.000 societats limitades, 126.000 societats anònimes i 210.000 persones jurídiques no mercantils, com associacions, fundacions o partits polítics. Des de la seva creació, jutges, autoritats policials i subjectes obligats per Llei (entitats financeres, auditores, asseguradores …) han sol·licitat a l’OCP més de 3.500.000 informacions sobre els titulars reals. A més, s’han signat 82 acords amb subjectes obligats a la lluita contra el blanqueig de capitals (des de bancs fins a immobiliàries) que sol·liciten informació d’aquesta base per complir el seu deure de conèixer qui és el titular real d’una societat.

L’OCP també ha creat la BDRP, en la qual estan identificades 39.437 persones físiques: 22.467 persones amb responsabilitat pública per elecció o per designació; 16.970 persones properes; 2.088 per ser titulars reals d’una societat en la qual també participa una persona amb responsabilitat pública i 14.882 amb relacions empresarials estretes amb una persona amb responsabilitat pública.

Sobre l’Oficina Antifrau de Catalunya

L’Oficina Antifrau és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia creada pel Parlament de Catalunya mitjançant la Llei 14/2008. La seva regulació es basa en la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció de 2003; aquest tractat internacional obligava els estats parts a garantir l’existència d’un òrgan encarregat de prevenir la corrupció. Així, Antifrau es configura com una entitat especialitzada i independent adscrita a Parlament de Catalunya, encarregada de prevenir el frau i la corrupció, i també d’investigar, entre d’altres, possibles casos concrets d’ús o destinació il·legals de fons públics.

  Post comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *